Charities - West Wales Holiday Cottages
West Wales Holiday Cottages
01239 810033

Charities

We are proud to support these charities and the valuable work they do:

Rydym yn falch o gefnogi'r elusennau hyn a'r gwaith gwerthfawr maen nhw'n ei wneud:

Wales Air Ambulance / Ambiwlans Awyr Cymru

The national air ambulance charity for Wales, providing emergency air cover for those who face life-threatening illness or injuries. This superb service relies entirely on donations and we’re proud to support them. Find out how you can help on the Wales Air Ambulance website.

Mae Elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn daparu cludiant awyr brys i'r rhai sy'n gwynebu salwch neu anafiadau sy'n bygythu bywyd. Mae’r gwasanaeth gwych hwn yn dibynnu yn llwyr ar roddion hael ac rydym yn falch iawn o’u cefnogi. I ddarganfod sut y gallwch chi helpu ewch at Hafan Elusen Ambiwlans Cymru.

Tŷ Hafan

Offers comfort, care and support to life-limited children and young people in Wales, and to their families, helping them make the most of the time they have left. If you would like to help, their website offers different ways for you to make a donation.

Mae Ty Hafan yn cynnig cysur, gofal a chymorth i blant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr, a’u teuluoedd – a hynny yn yr hosbis, yn y gymuned ac yn y cartref, fel bod modd iddynt wneud y gorau o’r amser sydd ganddynt ar ôl gyda’i gilydd.Os hoffech chi helpu, mae eu gwefan yn cynnig gwahanol ffyrdd i chi wneud rhodd.

Cardigan Food Bank

The foodbank provides a list of what they urgently need, it helps them greatly to have what they know will be useful to those who need it. Donations are helpful so that the foodbank can plan ahead to provide support.

Demand is, sadly, increasing in our area – if you are interested you might like to contact a local foodbank to find out how best you can help. You can find details of your local foodbank on The Trussell Trust’s website.

Mae'r banc bwyd yn darparu rhestr o'r hyn sydd angen ar frys, ac mae'n helpu'n fawr i gael yr hyn y maen nhw'n gwybod fydd yn ddefnyddiol i'r rhai sydd mewn angen. Mae rhoddion yn ddefnyddiol fel y gall y banc bwyd gynllunio ymlaen llaw i ddarparu cefnogaeth.

Yn anffodus, mae'r galw yn cynyddu yn ein hardal - os oes gennych ddiddordeb, efallai yr hoffech chi gysylltu â banc bwyd lleol i ddarganfod sut orau y gallwch chi helpu. Gallwch ddod o hyd i fanylion eich banc bwyd lleol ar wefan Ymddiriedolaeth Trussell.

Croeso Teifi

Croeso Teifi has been established to help bring Syrian families to safety in Cardigan town. It's part of a wider movement that spans south Ceredigion and Pembrokeshire.

Mae cynllun y llywodraeth o'r enw 'Nawdd Cymunedol' Croeso Teifi, yn caniatáu i ni ddod â dau neu dri theulu awdurdodedig sy’n ffoi rhag rhyfel Syria i gartref diogel yn Aberteifi.

Ceredigion Youth Service

Ceredigion Youth Service provides non-formal and informal activities for young people aged between 11 – 25 years old. It offers support to both statutory and voluntary youth organisations within Ceredigion.

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn darparu gweithgareddau ffurfiol ac anffurfiol ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 25 mlwydd oed. Mae nhw yn cynnig cefnogaeth i fudiadau ieuenctid statudol a gwirfoddol dros Sir Ceredigion.